Βασική φιλοσοφία Συστήματος Ποιότητας της NADI Electronic Systems

  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για τα νέα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής τους.
  • Εφαρμογή φιλοσοφίας "Μηδενικών Σφαλμάτων" (Zero Defect Philosophy).
  • Ικανοποίηση των πελατών.
  • Άφιξη τελικού προϊόντος στον πελάτη on-time.
  • Ικανότητα συνεργασίας με τον πελάτη.
  • Συνεχής βελτίωση του συστήματος ποιότητας ανάλογα με τις απαιτήσεις.
  • Συμμετοχή του προσωπικού στη βελτίωση του συστήματος ποιότητας.

Ρύθμιση στόχων του Συστήματος Ποιότητας της NADI Electronic Systems

  • Ξεκάθαρος καθορισμός των στόχων του συστήματος ποιότητας.
  • Επιτευξιμότητα των στόχων του συστήματος ποιότητας.
  • Συμβολή του προσωπικού στην επίτευξη των στόχων.