Μια υπεύθυνη επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ενσωματώνει αρχές όπως η βιωσιμότητα και η κοινωνική ευθύνη σε όλες τις δραστηριότητές της και χτίζει ισχυρές εταιρικές σχέσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Η NADI Electronic Systems όντας μια επιχείρηση που αρχή της είναι η υπευθυνότητα:

  • Κατανοεί πλήρως ότι η κοινωνική ευθύνη αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο για την ανάπτυξη και δεσμεύεται σε μια υπεύθυνη συμπεριφορά από τις καθημερινές δραστηριότητες της προς όλους τους ενδιαφερόμενους πελάτες της.
  • Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω μιας συστηματικής εφαρμογής των διοικητικών συστημάτων που προωθούν την Ποιότητα, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.
  • Εφαρμόζει τις δράσεις που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και που μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν σύμφωνα με κοινά αποδεκτούς διεθνείς δείκτες.