Από την ίδρυση της NADI Electronic Systems Α.Ε. μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης είναισυνεχώς αυξανόμενος, συνέπεια της σταθερής αύξησης του κύκλου εργασιών. Συνεπώς διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, συμβάλλοντας έτσι και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότηταςκαθορίσαμε νέα ευέλικτη οργανωτική δομή που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των νέων δεδομένων και ορίσαμε με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, επιτυγχάνοντας καλύτερο συντονισμό στο σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την αποφυγή των εντάσεων μεταξύ των τμημάτων. Γνωρίζοντας ότι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας είναι η συμμετοχή των εργαζομένων, στην οργάνωση των διαδικασιών της εταιρείας, μεριμνήσαμε για την έγκαιρη εκπαίδευσή τους, τόσο σε ειδικά τεχνικά θέματα όσο και σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, εντάσσοντας το πρόγραμμα εκπαίδευσης στα σχετικά επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σήμερα στην επιχείρηση απασχολούνται 45 εργαζόμενοι εκ των οποίων:

  • 21% ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
  • 72% μέσης εκπαίδευσης

Βασικές αρχές της NADI Electronic Systems αποτελούν:

  • Εναλλαγή εργασιών
  • Συνεχής εκπαίδευση